Search

Aydınlatma Metni


İLETİŞİM FORMU İLE TALEP / ŞİKÂYET / GÖRÜŞ / ÖNERİLERİNİ İLETEN VERİ SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 Melikgazi/Kayseri adresinde mukim Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A. Ş tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.yatasbedding.com.tr/ adresinde bulunan Asistan hizmetimiz vasıtası ile toplanan Kimlik (Ad-Soyad),
İletişim (Cep Telefonu), Müşteri İşlem Bilgisi (Mesaj İçeriği), Sipariş Bilgisi;

- İletmiş olduğunuz Talep / Şikâyet / Görüş / Önerilerinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması,

- Üyelik işlemleriniz, sipariş bilgisi işlemleriniz, kargo durumunuz, ödeme işlem bilgileriniz hakkında talebiniz üzere size yardımcı olabilmek,

- Talep ve şikâyetlerinizin takibinin sağlanması, amaçları ile;

 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.yatasbedding.com.tr/ internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” Hukuki sebebine dayanılarak verileriniz işlenmektedir.

Şayet herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirdiyseniz ve konu siparişiniz ile ilgiliyse “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” İle “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE MUHAFAZASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dâhilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde şirketimizce gerçekleştirilemeyen ve uzmanlık gerektiren hususların yerine getirilmesi amacıyla hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla ve resmi mercilerin talepleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, devredilmemekte ve üçüncü kişilere satılmamaktadır. Asistan aracılığı ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizin saklanma süresi hakkında kanunda açıkça bir hüküm bulunmadığından dolayı kişisel verileriniz ölçülülük ilkesine uygun olarak işlendiği amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu süre “2 yıl”dır.

Söz konusu kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Kişisel verileriniz hakkında, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi, en geç yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde ve şirketimizin Kişisel Verieri Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme politikasında belirlenen periyodik imha tarihinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarının kapsamında, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi “Yalı Mahallesi Kadir Sokak. No: 14/1 Kartal/İstanbul” adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak [email protected]/ KEP adresine iletebilir veya Yataş sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected]/ adresine gönderebilirsiniz.