Search

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Daha önce onaylamış olduğunuz Ön Bilgilendirme Formu kapsamında hazırlanan işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin elektronik olarak onaylanması ile ALICI sıfatıyla ödeme yükümlülüğü altına gireceğinizi hatırlatır, işbu durum göz önünde bulundurarak aşağıdaki maddeleri okuyarak onaylamanız gerektiğini önemle bilgilerinize sunarız.

MADDE 1- TARAFLAR

Ürün satın alan müşterinin (İşbu Sözleşmede “ALICI” olarak anılacaktır.)

  1. SATICI BİLGİLERİ


Ünvanı :

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.(İşbu sözleşmede “YATAŞ” olarak anılacaktır)

Adresi  :

Yalı Mahallesi Kadir Sokak. No: 14/1 Kartal / İstanbul

Telefon :

+90 (216) 309 54 10

Eposta :

[email protected]

Mersis No:

0940001718300014


  1. ALICI BİLGİLERİ


Adı Soyadı   :

{ToFullName}

Adresi         :

{ShippingAddress}

Telefon        :

{Phone}

E-posta       :

{Email}


2. MADDE - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusunu, (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) ALICI tarafından www.yatasbedding.com.tr web sitesi üzerinden ön siparişi verilerek Ön Bilgilendirme Formu onaylanan, aşağıda adedi, satış fiyatı, ödeme şekli ve planı, teslim koşulları belirtilen ürünler ile bu ürünlerin alım – satımı, teslimi, ALICININ ödeme yükü, hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.

3. MADDE - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER / ÜRÜNLERİN TESLİMİ

3.1. Sözleşmeye konu Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, ebat ölçüleri, KDV dahil satış bilgileri ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

{Cart}

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, ebat ölçüleri, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.yatasbedding.com.tr adlı web sitesindeki, ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen Teslim Adresinde, Teslim Alacak Kişiye/Kişilere yapılacaktır. Teslim anında Alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi YATAŞ işbu Sözleşme kapsamında edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olacaktır.

Sözleşme konusu Ürünün/Ürünlerin teslimi için ALICIDAN başka bir alıcı belirlenmiş olması halinde, Ürünleri teslim alacak kişinin teslimatı kabul etmemesinden YATAŞ sorumlu tutulamayacaktır.

Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun YATAŞ’a iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICIYA ait olacaktır.

4. MADDE – GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, işbu Sözleşmenin konusunu oluşturan ürünlere ilişkin ön siparişi verirken “ÖN BİLGİLENDİRME” formunu okuduğunu ve elektronik ortamda kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Alıcı, işbu Sözleşmeyi elektronik olarak Sözleşmenin 3.1. Maddesinde belirtilen Ürünleri satın alma iradesini ortaya koyduğunu, Sözleşmeye konu Ürünlerin bedelini 4. Maddede belirtildiği şekilde ÖDEME YÜKÜ ALTINA GİRECEĞİNİ BİLDİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.YATAŞ, 3.1.’de belirtilen Ürünü/Ürünleri, sipariş kendisine ulaştığı andan itibaren ÖN BİLGİLENDİRME formunda belirtilen süre içerisinde, belirtilen adreste ve belirtilen kişiye teslim etmeyi taahhüt eder.

5. MADDE – ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. FESİH HAKKI ALICI, Siparişin YATAŞ tarafından alındığı tarihten 45 gün içerisinde işbu Sözleşmeye konu Ürünlerin belirtilen adreste belirtilen kişiye teslim edilmemiş olması halinde, işbu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.2. CAYMA HAKKI ALICI, İşbu Sözleşme konusu Ürünler kendisine veya belirtilen şahıslara teslim edildiği tarihten itibaren en geç on dört gün (14 gün) içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden Cayma hakkına sahiptir. ALICI Cayma Hakkını Ürünleri teslim almadan evvel de kullanma hakkına sahiptir. Cayma halinde ÖN BİLGİLENDİRME formunda belirtilen KARGO şirketinin kullanılmaması halinde İADE MASRAFLARI ALICIYA ait olacaktır. ALICI, Cayma hakkını kullanıldığına dair bildirimi on dört gün içerisinde ekte veya www.yatasbedding.com.tr adresinde yer alan Cayma Bildirim Formunu doldurarak YATAŞ’a e – posta yoluyla veya açık bir beyanla yazılı olarak yönelterek cayma hakkını kullanmış sayılacaktır. Cayma Hakkının kullanıldığına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICIDADIR. YATAŞ, ALICININ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirim kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört iş günü (14) içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri, ALICININ Ürün bedelini ödeme sırasında kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICIYA herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden, tek seferde olmak üzere, iade edecektir. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde malı YATAŞ’a geri gönderecektir. Cayma hakkın kullanılması halinde 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICIYA gönderilmiş olan iade formunun ilgili bölümler eksiksiz olarak doldurularak ve imzalanarak YATAŞ’a ürün ile birlikte geri gönderilecektir. Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, güvenlik bantı, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürünlere ilişkin Sözleşmelerde (yatak, baza, başlık, yastık, yorgan ve diğer ev tekstil ürünlerinde) cayma hakkı kullanılamayacaktır.

5.3. ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALICI, Sözleşme konusu Ürünün teslimi için işbu Sözleşmenin elektronik ortamda ONAYLANMASI ile birlikte Ürün bedelinin ALICI tarafından tercih edilen ödeme şekli ile YATAŞ’a ödeme yükümlülüğünü yerine getirecektir. ALICI takdirde (Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise) YATAŞ ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş ve işbu Sözleşme feshedilmiş sayılacaktır.

6. MADDE – SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ: YATAŞ, Sözleşme konusu Ürünü/Ürünleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde ALICIYA teslim etmekle yükümlüdür.

6.2. BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: YATAŞ, Sözleşme konusu Ürünün/Ürünlerin ALICIYA tedarikinin imkansız hale geldiği hallerde, işbu durumun öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü (3) içerisinde Alıcıyı bilgilendirecek ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün (14) içinde ALICIYA iade edecektir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

SATICI, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklayacaktır. Ayrıca, Elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtlar, 6 ay süreyle saklanacak ve talep edilmesi halinde bu kayıtlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunulmak zorundadır.

İşbu Sözleşme vesilesiyle edinilen kişisel veriler ALICI’nın onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilmeyecek ve başka amaçlarla kullanılmayacaktır.

7. MADDE - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ / YETKİLİ HEYET VE MAHKEMELER

İşbu Sözleşmede belirtilmemiş bilcümle hususlar hakkında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunacaktır.

Taraflar işbu Sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlık halinde, yetkili Mahkeme ve İcra dairelerine başvurmazdan evvel, Avukatlık Kanununun 35/A maddesi uyarınca, bir araya gelerek, UZLAŞMA yolu ile uyuşmazlığı sonlandırmaya gayret edeceklerdir. İşbu uzlaşma çabalarının sonuç vermemesi halinde, mahkeme ve icra yoluna başvurulacaktır.

Sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Ürünü/leri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8. MADDE – MÜCBİR SEBEP

Taraflardan hiçbiri diğerine karşı yangın, patlamalar, tabi afetler, iç savaşlar, ayaklanmalar, askeri makamların müdahalesi ve/veya resmi makamların emirlerine uymak (hepsi birden mücbir sebep olarak anılacaktır) gibi nedenlerden kaynaklanan akde aykırılık ve gecikmeler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı olmaksızın, kendi kontrolünde olmayan sebep ve koşullardan ötürü işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden ötürü sorumlu olmayacaklardır.

Mücbir sebebe maruz kalan taraf derhal diğer tarafa, bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve en kısa zamanda mücbir sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve edimlerini eskisi gibi ifa etmek için her türlü gayreti gösterecektir. Diğer taraf da iş bu mücbir sebep süresince edim ve/veya taleplerini askıya alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yukarıdaki hükümlere halel gelmemek kaydıyla, mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, işbu Sözleşme, başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın, tazminatsız olarak kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

9. MADDE – SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak bildirimler yazılı olarak, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup veya elektronik posta veya taraf yetkilisine elden imza karşılığı yapılmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır.

İşbu Sözleşme’de belirtilen maddelerden herhangi birinin mahkeme veya yasal bir organ tarafından iptali halinde veya mücbir sebep hallerinden birinin gerçekleşmesi nedeniyle uygulanabilirliğini yitirmesi durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerliliğini aynen koruyacaktır.

Bu sözleşme 9 (dokuz) madde 1 ekten ve 7 sayfadan ibaret olup, Taraflarca tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra %Order.CreatedOn% günü, ELEKTRONİK ORTAMDA ONANMAKLA YÜRÜRLÜK KAZANMIŞTIR.